Rejestracja  podwyższenia kapitału zakładowego w Krajowym Rejestrze Sądowym

Zarząd spółki Eurosnack S.A. ("Spółka"), niniejszym podaje do publicznej wiadomości informację o wpłynięciu w dniu 29 lipca 2016 r. postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 7 lipca 2016 roku w sprawie dokonania wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany treści § 7 ust. 1 Statutu Spółki, uchwalonej uchwałą nr 16/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta w dniu 17 czerwca 2016 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany Statutu Spółki.


Kapitał zakładowy został podwyższony na podstawie Uchwały nr 16/2016 z dnia 17 czerwca 2016 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z kwoty 4.025.978,80zł do kwoty 6.038.968,20zł, to jest o kwotę 2.012.989,40zł, poprzez emisję 10.064.947 akcji zwykłych na okaziciela serii J obejmujących akcje o numerach od 00.000.001 do 10.064.947 o wartości nominalnej 0,20zł każda akcja.

Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału, kapitał zakładowy EUROSNACK S.A. 6.038.968,20zł i dzieli się na 30.194.841, to jest:     

1)     700.000 (siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o numerach od 000001 do 700000,

2)     210.570 (dwieście dziesięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach od 000001 do 210570,

3)     320.000 (trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach od 000001 do 320000,

4)     99.420 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o numerach od 00001 do 99420,

5)     5.000 (pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o numerach od 0001 do 5000,

6)     131.850 (sto trzydzieści jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o numerach od 000001 do 131850,

7)     1.222.350 (jeden milion dwieście dwadzieścia dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o numerach od 0000001 do 1222350,

8)     1.357.390 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o numerach od 0000001 do 1357390,

9) 16.083.314 (szesnaście milionów osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta czternaście) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o numerach 00000001 do16083314,

10) 10.064.947 (dziesięć milionów sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czterdzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o numerach 00000001 do 10064947,

o wartości nominalnej 0,20zł (dwadzieścia groszy) każda akcja." 

 

Osoby reprezentujące Spółkę :

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu

 

Ewa Kawałkowska – Prokurent