RB-W_ASO 5/2010   29-12-2010

Przekroczenie progu 10% ogólnej liczby głosów na WZ Eurosnack S.A.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji


Treść raportu:
Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że w dniu 28 grudnia 2010 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej ("Ustawa o ofercie") od Pana Bogdana Małachwiej, który poinformował, że w dniu 23 grudnia 2010 roku w wyniku transakcji nabycia akcji na rynku NewConnect przekroczył próg 10% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Eurosnack SA z siedzibą w Chorzowie.

Przed ww. zmianą Pan Bogdan Małachwiej posiadał 1.089.044 akcji zwykłych na okaziciela Eurosnack S.A., stanowiących 8,16% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 1.089.044 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 8,16 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Eurosnack S.A.

Po ww. zmianie Pan Bogdan Małachwiej posiada 1.337.355 akcji zwykłych na okaziciela Eurosnack S.A., stanowiących 10,02% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 1.337.355 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 10,02% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Eurosnack S.A.

W okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia Pan Bogdan Małachwiej zamierza zwiększać swój udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Eurosnack S.A.

Pan Bogdan Małachwiej nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje Eurosnack S.A.Załączniki:
Zawiadomienie.pdf    

Podpisy osób reprezetujących spółkę:
29-12-2010     Bartosz Wasylewicz     Członek Zarządu
29-12-2010     Mariusz Spirkowicz     Prezes Zarządu