RB-W_ASO 4/2010    16 grudnia 2010 r.

Zawiadomienie o stanie posiadania akcji Eurosnack S.A.

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że w dniu 15 grudnia 2010 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej ("Ustawa o ofercie") od Pana Jarosława Leszczyszyn, który poinformował, że w dniu 10 grudnia 2010 roku w wyniku zawarcia umowy cywilno - prawnej nabył 1.687.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A Eurosnack S.A., stanowiących 12,64% kapitału zakładowego oraz 12,64% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Eurosnack S.A., tym samym przekroczył próg 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Przed ww. zmianą Pan Jarosław Leszczyszyn posiadał 250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A Eurosnack S.A., stanowiących 1,87% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 250.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 1,87% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Eurosnack S.A.

Po ww. zmianie Pan Jarosław Leszczyszyn posiada 1.937.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A Eurosnack S.A., stanowiących 14,51% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 250.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 14,51% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Eurosnack S.A.

W okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia Pan Jarosław Leszczyszyn nie wyklucza zwiększenia lub zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Eurosnack S.A.

Pan Jarosław Leszczyszyn poinformował również, iż żaden jego podmiot zależny nie posiada akcji Eurosnack S.A.

Załączniki:
Eurosnack - Zawiadomienie.pdf    

Podpisy osób reprezetujących spółkę:
16-12-2010     Mariusz Spirkowicz     Prezes zarządu