RB_ASO_9/2017 10 października 2017 r

 

Temat: Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii J spółki Eurosnack S.A. w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

 

Podstawa prawna                                                                                                                       

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR")

 

Treść raportu:                                                                                                                               

Zarząd Eurosnack SA ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 9 października 2017 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. podjął uchwałę nr 1202/2017 w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii J spółki Eurosnack S.A. Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz § 2 ust. 1 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia określić dzień 12 października 2017 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 10.064.947 (dziesięciu milionów sześćdziesięciu czterech dziewięciuset czterdziestu siedmiu) akcji zwykłych na okaziciela serii J spółki EUROSNACK S.A. o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, pod warunkiem dokonania w dniu 12 października 2017 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem „PLERSNK00016" i notować akcje, o których mowa powyżej w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „EUROSNAACK" i oznaczeniem „ECK".

 

Emitent podaje powyższe informacje do wiadomości publicznej ze względu na fakt, iż w jego ocenie mają one znaczący wpływ na działalność Emitenta.

 

Osoby reprezentujące Spółkę :

 

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu