RB 11/2019 30.07.2019

 

Treść uchwał podjętych przez NWZ EUROSNACK S.A. w dniu 30 lipca 2019 roku

Treść raportu:

Zarząd Eurosnack S.A. („Spółka", "Emitent") przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki obradujące w dniu 30 lipca 2019 r.

 

Po dokonaniu głosowania nad uchwałą nr 3/2019 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii K, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu, objętą punktem 6 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, Pełnomocnik Akcjonariusza Corvus Fizan  oświadczył, że głosował przeciwko powyższej uchwale, zgłosił sprzeciw i zażądał jego zaprotokołowania.

 

 

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 7, 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

załącznik _pobierz

Osoby reprezentujące Spółkę:

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu